Pilotstudie

Home4Dem plattformen kommer testas i hemmen hos personer med demens i fyra europeiska länder: Italien, Schweiz, Sverige och Norge. I varje land har respektive partner huvudansvar för rekrytering av deltagare till studien: I.N.R.C.A. i Italien, KARDE i Norge, Trelleborgs Kommun i Sverige och iHOMELAB i Schweiz.

Försöket kommer att pågå i 12 månader. Upp till 30 personer med demens och deras anhörigvårdgivare rekryteras parvis i varje land.

Deltagarna kommer att vara personer som har kontakt med hemsjukvård och hemtjänst. Personer som deltar skall ha en diagnostiserad demenssjukdom.

Home4Dem installeras i hemmet och personerna med demens och vårdgivarna kommer att få träning i att använda den genom ett speciellt framtaget utbildningsprogram. Eftersom plattformen även testas av formella vårdgivare I Sverige och Norge kommer även dessa att få specifik träning för att kunna integrera den nya tekniken i det dagliga arbetet.